Τουρκουπούλα:

Η καρδερίνα.

Αϊτι πάμι να στήσουμι κανιά ξόβιργα μπάκαι πιάσουμι τουρκουπούλες κι κανά λουγαράκ’ι.

error: Content is protected !!