Παλαβοραϊάς:

Ο παλαβός ραγιάς.

Δε ξιέρ’ς τι παλαβοραϊάς είνι αυτούνος! Θα να τς βάν’ ουλνούς σι σιειρά μές το σπίτ’.

error: Content is protected !!