Ολουένα:

Συνεχώς.

Ιέρχιτι ολουένα αυτόνο του κταβάκ’ στη πουόρτα μας. Θα του πάρουμι για μαναράκ'(ι)

error: Content is protected !!