Κτσαρίδας:

Κουτσός.

Του φλάει του πόδι ‘τ γλέπ’ς; μ φαίνιτι είνι κτσαρίδας.

error: Content is protected !!