Κουρέτζιλα:

Κουρέλια.

Άι τράβα κι ντύς να πάμι στην ικκλησία, απ’ μού σι ακόμα μι τα κουρέτζιλα!

error: Content is protected !!