Κουλουφουτιά: κωλοφωτιά:

Η πυγολαμπίδα.

Ούι! γλέπ’ς πόσις κουλουφουτιές φλιτράν σα δώ κι σα κεί;

error: Content is protected !!