Κλείδωσι τη πουόρτα μη μπεί κανιένας μιέσα κι μας κάνε νοικοκύρ’δες:

Εφιστώ την προσοχή, και παίρνω μέτρα προστασίας για τυχόν διάρρηξη ιδιοκτησίας.

 

-Τα άφκα τα λπτά απάν στού τραπιέζ.

– Κλείδουσι τη πουόρτα μη μπεί κανιένας μιέσα κι μας κάνι νοικουκύρ’δες, κι κρύφτα τα λπτά μη τα γλέπ ου ιένας κι ου άλλους.

error: Content is protected !!