Κλάρα:

Μεγάλο κλαδί.

Αϊτι κιαρατά κι πιάσου την κλάρα! θα σι κάνου μαύρου στού ξύλου.

error: Content is protected !!