Δερμάτ’:

Ασκί απο δέρμα ζώου, ειρωνικά χρησιμοποιείται για κάποιον που τρώει πολύ και είναι φουσκωμένος.

Κάνι ζάφτ’ του φαί γιατί ιέγεινι σα δερμάτ’ η κλοιάς’.

error: Content is protected !!