Απάνε’μ:

Πάνω μου.

Χύμ’ξι κατ’απάνε’μ σ’λέου του παλιόσκ’λου! Πως δεν μέ φαε.

error: Content is protected !!